Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która jest w stanie zarządzać realizacją każdego projektu budowlanego oraz montażowego, z zakresu szeroko pojętych inwestycji logistycznych.

Każda ofertę przygotowujemy indywidualnie według zapotrzebowania Klienta.

Standardowy zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego może obejmować:

  • Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, dobrymi praktykami biznesowymi, a także zawartymi pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą (Wykonawcami) umowami o roboty budowlane,
  • Przejęcie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, jeśli wymagane,
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
  • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach częściowych, próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych,
  • Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.,
  • Kontrola terminowości wykonania robót i zgodności z obowiązującym harmonogramem,
  • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, a także koordynacja robót zamiennych i dodatkowych,
  • Kontrola rozliczeń finansowych, prawidłowości faktur, zgodności z harmonogramem finansowym, kompleksowe rozliczenie inwestycji itp.,
  • Współpraca z Wykonawcą i udział w procesie odbioru końcowego, kompletacji dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • Wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przebiegu inwestycji w zakresie i na warunkach oddzielnie uzgodnionych z Inwestorem,

Zadania wykonuje zespół, w skład którego wchodzą specjaliści o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kompetencjach zdobytych przy realizacji szeroko pojętych inwestycji logistycznych. Posiadają oni uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 


Skontaktuj się z nami:     +48 531 905 319     biuro@hdc.pl